Allmänna villkor Göteborgsvarvet expo 2023

 

 1. ISP arbetar med marknadsföring och försäljning av reklam och andra rättigheter inom idrott. Göteborgs Friidrottsförbund och ISP har träffat ett avtal innebärande att ISP ansvarar för all försäljning av de kommersiella rättigheterna kopplade till Göteborgsvarvet. EXPO arrangeras av ISP/Göteborgs Friidrottsförbund, som i dessa ”Allmänna villkor” benämns som Leverantören.
 1. EXPO arrangeras på Friidrottens Hus, som i dessa ”Allmänna villkor” benämns som Arenan.
 1. Utställaren förbinder sig att följa dessa ”Allmänna villkor” och övriga särbestämmelser som kan komma att utfärdas av Leverantören, Arenan och/eller myndigheter.
 1. Leverantören förbehåller sig rätten att godkänna och eventuellt avböja icke lämpliga utställare.
 1. Utställaren äger rätt att utan debitering frånträda beställning av monteryta, eller exponeringstjänster, eller reducera sin monteryta genom att skriftligen anmäla detta inom 10 dagar från att beställningen bekräftats. Vid avbokning mer än 10 dagar efter att beställningen bekräftats debiteras utställaren enligt följande:
 1. a) 20 % av det totala ordervärdet om avbokning sker senast 6 månader före Expomässans första dag.
 2. b) 50 % av det totala ordervärdet om avbokning sker senare än 3 månader men tidigare än 1 månad före Expomässans första dag.
 3. c) 100 % av det totala ordervärdet om avbokning sker senare än 1 månad före Expomässans första dag.
 1. Leverantören förbehåller sig rätten att disponera bokad monter efter eget gottfinnande utan någon ersättning till utställaren om:
 1. a) Utställaren inte erlagt full likvid för monter samt eventuell startavgift och eventuell avgift för exponeringstjänster enligt fakturans förfallodag.
 2. b) Utställaren inte tagit montern i besittning senast 24 timmar innan mässans öppnande, om inte annat avtalats.
 1. Betalning av eventuell startavgift eller eventuella exponeringstjänster sker under våren och sommaren 2023 med 20 dagars betalningsvillkor.

I startavgiften ingår:

 1. a) Administrativ service
 2. b) Tillgång till mässans utställarlounge
 3. c) Trådlös internetuppkoppling
 4. d) El-uttag 10 a
 5. e) Grovstädning
 6. f) Truckservice vid in- och utflytt
 1. Vid bokning av monteryta omfattar monterhyran endast golvyta. Vid bokning av monterpaket görs detta av utställaren själva eller med vår externa monterpartner.
 1. Monterplatsen är tillgänglig för utställaren från den tidpunkt som meddelas av Leverantören. Inflyttning i monter får ej ske innan dess att utställaren erlagt full likvid för monter och startavgift.
 1. 10. Skulle Leverantören inte kunna tillhandahålla montern som beställts p g a omständigheter som Leverantören inte råder över och som påverkar förutsättningarna för att genomföra EXPO såsom planerat, är Utställaren i första hand skyldig att underkasta sig de jämkningar i plats och utrymme som av omständigheterna kan påkallas.
 1. 11. Skulle Leverantören inte kunna tillhandahålla beställd montern eller erbjuda annan plats eller utrymme på grund av fel eller försummelser, för vilka Leverantören svarar, äger Utställaren rätt att återfå inbetald likvid avseende eventuell startavgift eller monterhyra. Därutöver äger Utställaren inte rätt att erhålla någon ersättning och äger sålunda i intet fall rätt till ersättning för indirekt skada. Utnyttjar Utställaren tilldelad monter äger Utställaren ej rätt till någon kompensation eller återbetalning.
 1. Montern får ej helt eller delvis överlåtas. Utställare som av praktiska skäl vill samordna sitt deltagande med annan Utställare kan i förekommande fall erhålla tillstånd för detta efter godkännande av Leverantören.
 1. Endast sådana föremål som av Leverantören bedöms överensstämma med Expomässans inriktning och uppfyller skäliga kvalitetskrav får utställas. Skulle ett utställt föremål av Leverantören inte anses uppfylla dessa krav, åligger det Utställaren att omgående och på egen bekostnad avlägsna föremålet från monter.
 1. Utställaren skall ha montern iordningställd senast 1 timme före Expomässans öppnande. Ingen trafik är tillåten i utställningsområdet under Expomässans öppettider, om inte annat avtalats.
 1. Samtliga transporter av utställningsmaterial till och från utställningsområdet ombesörjs av Utställaren. I samband med nyttjande av lastutrymmen på arenaområdet samt vid transporter av gods i inom arenans lokaler skall Utställaren visa hänsyn till andra Utställare och leverantörer. Vid specifika behov skall utställaren i god tid ta kontakt med Arenan för planering av transport.
 1. Det är förbjudet för Utställare att inom mässområdet genom till exempel skyltning och utdelning av material hänvisa till utställning utanför mässområdet, om inte särskilt tillstånd erhållits från Leverantören.
 1. Material och/eller produkter som ingår i monterbyggnationen får ej avlägsnas under Expomässans pågående, om inte särskilt tillstånd erhållits från Leverantören. Utställaren åtar sig att bemanna sin monter under Expomässans samtliga öppettider om inte annat avtalats.
 1. Leverantören ansvarar ej för i Utställares monter utställda föremål och/eller dekorationer, oavsett om skada uppkommit genom fel eller försummelser av Leverantören eller av personal för vilken Leverantören ansvarar.
 1. Leverantören friskriver sig från allt ansvar för skada som i samband med Expomässan kan vållas mot besökare, andra Utställare, övriga personer och deras tillhörigheter på Expomässan av Utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter.
 1. Utställaren skall hålla sin monter i bästa skick och på begäran av Leverantören på egen bekostnad förbättra sin monter om Leverantören anser att den gör ett mindre gott intryck.
 1. I de fall annonsering, trycksaker eller marknadsföring upprättas med godkända uppgifter om Utställaren, friskriver sig Leverantören från allt ansvar för eventuella felaktigheter i dessa uppgifter.
 1. Det är förbjudet för utställare att:
 1. a) Placera föremål eller personal utanför monterområdet eller blockera brandskyddsanordningar, nödutgångar, nätverksanordningar eller el-centraler.
 2. b) Låta dekorationer och dylikt överstiga den maximihöjd på 250 centimeter som är bestämd av Leverantören, om inte annat avtalats.
 3. c) Utanför den egna montern sprida reklam, om inte annat avtalats.
 4. d) Uppföra montern så att den skymmer eller stör annan Utställares monter.
 5. e) Ordna sin monter, sina dekorationer, demonstrationer och försäljning på sätt som strider mot Internationella Handelskammarens grundbestämmelser för reklam. All muntlig och skriftlig marknadsföring skall vara vederhäftig och förenlig med marknadsföringslagen.
 6. f) Politik eller annan propaganda som inte direkt berör Utställarens produkter eller försäljning får inte bedrivas i montern eller på annan plats inom mässområdet.
 1. Leverantören har rätt att debitera Utställaren för försenad rivning om Utställaren inte har rensat sin yta från monter, material och andra av Utställaren levererade varor vid utsatt tid för utflytt som meddelats av Leverantören.
 1. På grund av omständigheter varöver Leverantören inte råder gällande inskränkning med avseende på uppvärmning eller tillhandahållande av vatten, el och nätverk, är Utställaren ej berättigad att återfå någon del av erlagd avgift för enligt dennes beställning, liksom att ej erhålla någon form av skadestånd.
 1. Leverantören har rätt att besluta om att ställa in Expomässan eller flytta Expomässans genomförande till annat datum under samma kalenderår om det uppstår händelser som ligger utanför Leverantörens kontroll såsom myndighets restriktioner, särskilda åtgärder från stat och kommun, brand, översvämning, epidemi eller annan allvarlig smittspridning, terrorhandling, hot, strejk eller andra liknande omständigheter. Om Expomässa genomförande flyttas till datum inom samma kalenderår ska Parternas förpliktelser gälla oförändrat. Om Expomässans genomförande flyttas till datum nästkommande kalenderår skall Expomässan anses som inställd.
 1. 27. Om Göteborgsvarvet Expo ställs in återbetalas erlagda avgifter för monteryta och startavgift enligt följande:
 1. a) 100 % av det totala ordervärdet återbetalas om Leverantören ställer in Göteborgsvarvet Expo mer än 6 månader före Göteborgsvarvet Expos första dag.
 2. b) 75 % av det totala ordervärdet återbetalas om Leverantören ställer in senare än 6 månader men tidigare än 2 månader före Göteborgsvarvet Expos första dag.
 3. c) 50 % av det totala ordervärdet återbetalas om Leverantören ställer in senare än 2 månader före Göteborgsvarvet Expos första dag.

Härutöver äger Utställaren ej rätt till någon form av kompensation eller skadestånd.

 1. 28. Parterna är överens om att Expomässan inte ska anses ha ställts in, om Expomässan har påbörjats men på grund av händelser som anges i punkten 24 ovan inte har kunnat slutföras.
 1. Skulle särskild skatt eller annan pålaga komma att uttagas på åtaganden enligt detta kontrakt skall motsvarande belopp erläggas av Utställaren.
 1. Utställaren tillåter att offentliga uppgifter om denne får lämnas till tredje man.
 1. Leverantören utlovar inte en viss nivå av försäljning eller marknadsföring för Utställaren.
 1. Bryter utställaren mot ”Allmänna villkor” kan denne med omedelbar verkan avstängas från deltagande i pågående och kommande evenemang arrangerade av Leverantören. Utställaren skall således erlägga eventuell startavgift samt avgift för monterhyra för den mässa som orderbekräftelsen avser.
 1. Leverantören har rätt att ensidigt ändra dessa villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade villkoren har meddelats Utställaren genom att ha hållits tillgängliga på vår hemsida; https://goteborgsvarvetexpo.se/